PEMETAAN KURSUS UMUM UNIVERSITI TERHADAP ATRIBUT GRADUAN UTM

Perlaksanaan kursus umum Universiti adalah berteraskan kepada Amalan Pembelajaran Berimpak Tinggi (High Impact Educational Practices, HIEPs) yang merangkumi kejelasan kognitif dan konsep, yang menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan pengalaman dan inovasi. Oleh itu, kaeadah pengajaran yang dicadangkan adalah menggunakan pendekatan NALI. Perlaksanaan kursus juga memenuhi keperluan Hasil Pembelajaran Program (PLO) yang digunapakai di UTM.

 

Jadual 4  : Pemetaan kursus umum baharu Universiti terhadap atribut graduan UTM

Bagi pelajar warganegara

Bagi pelajar bukan warganegara