KAJIAN KEPUASAN PELAJAR / STUDENT SATISFACTION SURVEY

PENYEDIAAN MAKANAN MINGGU MESRA MAHASISWA / FOOD PREPARATION FOR MINGGU MESRA MAHASISWA

Soal selidik ini adalah bagi mengukur tahap kepuasan pelajar terhadap penyediaan makanan yang disediakan oleh syarikat pembekal makanan sepanjang Minggu Mesra Mahasiswa. Hasil dapatan daripada soal selidik ini akan membantu Jabatan TNCHEP untuk menilai semula dan membuat penambahbaikan ke atas kekurangan yang ada dalam usaha ke arah penyampaian perkhidmatan yang terbaik.

The purpose of this questionnaire is to measure student satisfaction levels of the services provided by the caterer during Minggu Mesra MAhasiswa. Results from this survey will help us to re-evaluate and make efforts towards improved services.

 

Sila tandakan (/) pada salah satu jawapan sahaja. / Please tick (/) one answer only.

Survey Kepuasan Pelajar Terhadap Penyediaan Makanan MMM

Bahagian A (Profil Responden) / Part A (Profile of Respondents)


Bahagian B (Tahap Kepuasan) / Part B (Satisfaction Levels)

ARAHAN:
Sila pilih tahap kepuasan berdasarkan kepala skala seperti berikut:
Sangat Tidak Memuaskan (1) Tidak Memuaskan (2) Sederhana (3) Sangat Memuaskan (4) Cemerlang (5)

INSTRUCTIONS:
Kindly choose your satisfaction level according to the following scores:
Very Unsatisfactory (1) Not Satisfactory (2) Fairly Satisfactory (3) Satisfactory (4) Very Satisfactory (5)

1. TAHAP KEBERSIHAN / HYGIENE LEVEL :

2. MUTU PERKHIDMATAN / QUALITY OF SERVICE :