25 NOVEMBER 2018 – Mesyuarat Agong KRUKEND Kali Ke 12.