Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

 • SPS: Pengurusan Pascasisawazah termasuk Pengurusan Program Pesisir dan Khas (TNE), Urusan Biasiswa, Aktiviti Pelajar.
 • Pjbt TNCAA: Pengurusan Pelantikan Adjung/Pelawat/Post doctoral Teaching & Learning, Pembangunan Kurikulum, Pengurusan Sumber Manusia JTNCAA
 • AMD: Pengurusan Akademik, Konvokesyen
 • SRAD: Rekrutmen, Pengambilan & Kemasukan Mahasiswa serta Pengurusan Ejen
 • iLeague: Pengurusan Pra Siswazah termasuk aktiviti pelajar pra siswazah
 • UTM Space: Pengurusan Program Separuh Masa Pra Siswazah, Program IDP, Diploma PUPW, TNE

UTMLead: Latihan jangka panjang, kursus P&P & Kepimpinan, e-Learning

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

 • Perkhidmatan Pengurusan Aktiviti & Pembangunan Pelajar.
 • Perkhidmatan Kesihatan
 • Perkhidmatan Kaunseling
 • Perkhidmatan Pembangunan Sukan/Atlet.
 • Perkhidmatan Pembangunan Kerjaya Pelajar.
 • Perkhidmatan Kemudahan, Kebajikan & Tatatertib Pelajar.
 • Perkhidmatan Persembahan Kebudayaan.
 • Perkhidmatan Kebajikan Pelajar di Kolej Kediaman.
 • Hotline HEP.
 • Perkhidmatan Media dan ICT HEP.

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

 • Pengurusan Strategik Jabatan TNCP
 • Pengumpulan Dana – Endowmen & Wakaf
 • Perhubungan Alumni UTM
 • Pengurusan & Pembangunan Aset UTM – Tanah, Kolej, Arked, Ruang Gunasama, Kenderaan, dll
 • Penjanaan Pendapatan;
 • Persekitaran, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (OSHE).

Jabatan Timbalan Naib Canselor  (Penyelidikan & Inovasi)

 • Servis pengurusan penyelidikan
 • Perkhidmatan penerbitan jurnal
 • Servis analisis dan makmal
 • Perkhidmatan komersialisasi produk
 • Servis pengurusan aktiviti komuniti dan jaringan industri.

Jabatan Pendaftar

PENGURUSAN ORGANISASI

 • Kad Matrik/Kad Nama
 • Perkhidmatan Mel/Pos/Kurier
 • Pengurusan Dokumen
 • Perubatan/Insuran/Klinik Panel

 

SUMBER MANUSIA

 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Perjawatan & Pesaraan
 • Latihan & Mata CPD Staf PPP
 • Peperiksaan Perkhidmatan
 • Kursus Wajib Perkhidmatan

 

KESELAMATAN

 • Pelekat Kenderaan/ Pas Masuk Kontraktor
 • Pengurusan Siasatan : Kehilangan Aset Universiti (Proses & Tindakan)
 • Pengurusan Haiwan Liar
 • Sistem Sumber Manusia

 

PEJABAT PENDAFTAR

 1. Pengurusan Data
 2. Tadbir Urus Dokumen Polisi
 3. Pentadbir Akademik Universiti
 4. Pengurusan Kes-kes siasatan Integriti, Surcaj, Tataterib dan Pelanggaran Kepada Peraturan Perolehan Universiti Di Bawah Arahan Perbendaharaan 59 (AP59)
 5. Pengurusan Perisytiharan Harta Staf

Jabatan Harta Bina

 • Perkhidmatan penyenggaraan fasiliti kampus
 • Perkhidmatan lanskap & pembersihan
 • Perkhidmatan ubahsuai ruang dan naik taraf

UTM Digital

 • Infrastructure & Security
 • Application Development
 • Digital Strategy

Perpustakaan

 • Peminjaman & Pemulangan Buku
 • Keahlian Perpustakaan
 • Dendaan
 • Pangkalan Data Atas Talian
 • Turnitin
 • Inter Library Loan (ILL)
 • Tesis
 • Kertas Soalan Peperiksaan
 • Kelas Kemahiran Maklumat Perpustakaan
 • Buku/Jurnal/e-Books
 • Cadangan Pembelian/Langganan
 • Sumbangan Buku
 • Penggunaan Ruang
 • Perkhidmatan Perpustakaan Cawangan

Bendahari

 • Pengurusan Bajet
 • Perolehan
 • Pengurusan Stor Pusat
 • Tuntutan Staf
 • Bayaran Emolumen Staf
 • Bayaran Pembekal
 • Kutipan Hasil
 • Yuran Pelajar
 • Pengurusan Tunai & Pelaburan
 • Pinjaman Staf
 • Pengurusan Tabung Amanah
 • Pengurusan Akaun

Hal Ehwal Korporat

 • Penjenamaan
 • Perhubungan Media
 • Penerbitan Korporat
 • Acara Korporat
 • Pembangunan Web
 • Komunikasi Digital
 • Media Kreatif

Pusat Islam

 • Pengurusan masjid dan takmir masjid
 • Zakat dan kebajikan
 • Latihan dan dakwah
 • Helwa dan pendidikan awal kanak-kanak
 • Khidmat nasihat agama

Pusat Kualiti & Pengurusan Risiko (QRiM)

 • Pengurusan Kualiti Akademik
 • Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
 • Pengurusan Risiko

Pertanyaan umum Hari Bersama Pelanggan UTM
https://utm.webex.com/meet/qrim.webex

email: msyazli@utm.my / zarinah@utm.my

0137202594