+6 075-531886 oshe@utm.my

Event Safety Checklist

Merujuk kepada Pekeliling Pentadbiran Bil. 29/2016 ; Pematuhan Aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Semua Program Rasmi Universiti Teknologi Malaysia, Pejabat OSHE telah mengeluarkan satu senarai semak yang perlu diisi sebagai panduan dan maklum balas bagi program yang dianjurkan. Senarai semak tersebut perlu diisi oleh Pengarah program dan borang tersebut boleh didapati di dalam dwibahasa. Untuk download sila tekan butang di bawah.