+07-55 91500 icc@utm.my

KRITERIA APC 2017

PANDUAN KRITERIA ANUGERAH PEREKACIPTA 2018

Syarat Utama:

  1. Individu perlu sekurang-kurangnya satu harta intelek yang berdaftar dengan MyIPO/ICC/RMC.
  2. Pengkomersilan harta intelek perlu melalui PTJ yang berkaitan.
  3. Semua bahan bukti adalah diwajibkan kecuali bahan bukti yang boleh diperolehi daripada ICC untuk pengesahan.
Kriteria Markah Bahan Bukti Markah Penuh
1.    Invention Disclosure

 

 

0.4 markah untuk setiap IDF maksimum 2 markah untuk 5 IDF

 

Surat penerimaan Borang Invention Disclosure daripada ICC/RMC.

 

 

2 markah untuk 5 IDF

2. Pemfailan :
        2.1 Patent / UI

 

3 markah untuk setiap pemfailan paten dengan maksimum 15 markah  

 

Salinan sijil pemfailan Paten/UI/Rekabentuk Industri daripada MyIPO/Pejabat Harta Intelek negara berkaitan

 

 

 

40 markah

        2.2 Rekabentuk Industri

 

1.4 markah untuk setiap permohonan Rekabentuk Industri dengan maksimum 7 markah
15 markah maksimum untuk pemfailan paten dan/atau permohonan Rekabentuk Industri
        2.3 Cap Dagangan

 

1 markah penambahan diberikan untuk permohonan Cap Dagangan dengan maksimum 5 markah
        2.4 Pemfailan Paten/ UI/ Rekabentuk Industri di luar negara

 

2 markah penambahan diberikan untuk permohonan paten di luar negara dengan maksimum 10 markah
3. Penerimaan / Pendaftaran
        3.1 Patent / UI 9 markah untuk setiap geran paten dengan maksimum 45 markah Salinan sijil pendaftaran Paten/UI/Rekabentuk Industri daripada MyIPO/Pejabat Harta Intelek negara berkaitan

 

150 markah
        3.2 Rekabentuk Industri 4.2 markah untuk setiap Rekabentuk Industri didaftarkan dengan maksimum 21 markah
54 markah maksimum untuk geran paten dan/atau Rekabentuk Industri yang didaftarkan
        3.3 Cap Dagangan 6 markah penambahan diberikan untuk Cap Dagangan berdaftar dengan maksimum 30 markah

 

        3.4 Penerimaan/ pendaftaran Paten/ UI/ Rekabentuk Industri di luar negara 12 markah penambahan diberikan untuk geran paten di luar negara dengan maksimum 60 markah
4.    Perlindungan Hakcipta/Rekabentuk Susunatur Litar Bersepadu/’Trade Secret’ 2 markah untuk setiap perlindungan Hakcipta/Rekabentuk Susunatur Litar Bersepadu/’Trade Secret’ dengan maksimum 10 markah

 

Salinan surat kelulusan ICC/RMC/ditentukan oleh panel penilai

 

10 markah
5.   Pra-komersialisasi Harta Intelek

 

     UTM

<RM50,000                       =  1.5

RM50,000 – RM499,999  =  2.5

RM500,000 –RM999,999 =  3.5

>RM1,000,000                  =  5

Salinan surat ICC/RMC dll 39 markah
     Kebangsaan

<RM50,000                       =  4

RM50,000 – RM499,999  = 7

RM500,000 –RM999,999 = 10

>RM1,000,000                  = 14

     Antarabangsa

<RM50,000                       = 8

RM50,000 – RM499,999  = 10

RM500,000 –RM999,999 = 14

>RM1,000,000                  = 20

6.   Komersilisasi Harta Intelek

(sumbangan pendapatan kepada UTM):

 

     RM1- RM49,999                 = 5

RM50,000 –  RM499,999    = 12

RM500,000 – RM999,999   = 18

>RM1,000,000                    = 25

 

  •  MoA untuk pengkomersilan = 5
  •  Penubuhan Syarikat Hiliran = 10

 

Salinan surat ICC/RMC dll atau cek pelanggan. (dalam bentuk equity, share/ profit sharing) 40 markah
7.    Anugerah berkaitan produk / rekacipta berkenaan :
     7.1  UTM

a)       Emas

b)      Perak

c)       Gangsa

     0.5 markah x bil. anugerah

0.25 markah x bil. anugerah

0.1 markah x bil. anugerah

Salinan sijil penerimaan anugerah daripada pihak berkaitan

 

6.25 markah
     7.2        Nasional:

a)       Emas

b)      Perak

c)       Gangsa

     0.75 markah x bil. anugerah

0.5 markah x bil. anugerah

0.25 markah x bil. anugerah

     7.3   Antarabangsa

a)       Emas

b)      Perak

c)       Gangsa

 

1 markah x bil. anugerah

0.75 markah x bil. anugerah

0.5 markah x bil. Anugerah

Anugerah Khas/Platinum Penambahan markah sebanyak 0.5 untuk setiap penerimaan Anugerah Khas/Platinum

4 markah maksimum untuk keseluruhan anugerah yang diterima

8.   Pengiktirafan:

a)       Antarabangsa

b)      Kebangsaan

c)       Negeri

d)      UTM

1 markah untuk pengiktirafan antarabangsa

0.75 markah untuk pengiktirafan kebangsaan

0.5 markah untuk pengiktirafan negeri

0.25 markah untuk pengiktirafan UTM

 

  • 1 markah maksimum untuk keseluruhan pengiktirafan yang diterima.

 

Surat lantikan dalam Bidang Profesional, Jawatankuasa , panel dll. 1 markah
JUMLAH MARKAH PENUH 288.25

*Data yang dikira adalah untuk 5 tahun terkini sahaja. Data yang telah dikira untuk seseorang pemenang tidak akan dikira semua apabila pemenang tersebut mencalonkan diri semula dalam tempoh 5 tahun selepas kemenangannya.

 

Markah minimum kelayakan pencalonan Anugerah: 20 markah

Markah minimum pemenang Anugerah: 40 markah

Facebook
Facebook
Follow by Email
Instagram
RSS
Google+
http://www.utm.my/icc/kriteria-apc-2017