Dear Users ,Welcome to Iranian Students Society Official Website.

قطع پروازهای ایرآسیا به تهران

خط هوایی ایرآسیا بدون هیچ توضیحی پروازهای خود به تهران را متوقف کرده است… شرکت هواپیمایی ایرآسیای مالزی که از جمله برترین خطوط هوایی ارزان ‌قیمت جهان به شمار می‌رود اقدام به توقف پروازهای خود به تهران و برعکس کرده...

Read More