Dear Users ,Welcome to Iranian Students Society Official Website.

Status of 39 Universities And scientific centers in Iran

وضعیت 39 دانشگاه و مرکز علمی ایران

در این گزارش از میان 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی ایران، 7 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دانشگاهها نیز وابسته به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و

مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه هستند

 

جدول برون داد علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران در نظام رتبه بندی 

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته
1 دانشگاه تهران 351 5 1 8994
2 دانشگاه علوم پزشکی تهران 464 7 2 6330
3 دانشگاه صنعتی شریف 503 8 3 5950
4 دانشگاه تربیت مدرس 658 11 4 4512
5 دانشگاه امیرکبیر 670 12 5 4425
6 دانشگاه علم و صنعت 774 14 6 3757
7 دانشگاه شیراز 980 21 7 2842
8 دانشگاه صنعتی اصفهان 1141 27 8 2222
9 دانشگاه فردوسی مشهد 1261 28 9 1922
10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 1289 29 10 1853
11 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1351 32 11 1745
12 دانشگاه تبریز 1409 34 12 1626
13 دانشگاه شهیدبهشتی 1414 35 13 1622
14 انستیتو تحقیقات در علوم بنیادی 1686 40 14 1268
15 دانشگاه اصفهان 1756 45 15 1195
16 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 1757 46 16 1194
17 دانشگاه مازندران 1825 48 17 1128
18 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1905 51 18 1064
19 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1964 52 19 1018

 

ردیف دانشگاه/موسسه تحقیقاتی رتبه جهانی رتبه در خاورمیانه رتبه کشوری تعداد مقالات 5 سال گذشته
 20  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  2024 54 20 968
 21  دانشگاه پیام نور 2056 55 21  967
 22  دانشگاه گیلان 2152 57 22 895
 23  دانشگاه رازی 2191 58 23  868
 24  دانشگاه کرمان 2234 59 24  839
 25  دانشگاه بوعلی سینا  2245  60 25  833
 26  دانشگاه ارومیه  2306 64 26  799
 27  دانشگاه تربیت معلم تهران 2513 68  27  705
 28  انستیتو پاستور ایران  2599  75  28  664
 29  دانشگاه الزهرا 2609  76  29  657
 30  دانشگاه شهیدچمران  2628 77  30  643
 31  دانشگاه یزد 2642 78  31  633
 32  دانشگاه شاهد 2718 81  32  598
 33  بیمارستان شریعتی 2724 82  33  593
 34  دانشگاه زنجان  2403  84 34  544
 35  دانشگاه کاشان  2836  85 35  527
 36  دانشگاه سیستان و بلوچستان  2921  90 36 450
 37  دانشگاه شاهرود  2954  91 37  423
 38  مرکز تحقیقات مواد و انرژی  3007  93  38  353
39  دانشگاه محقق اردبیلی 3028 95  39  293